2024 Best Chinese Universities Ranking

Ranking of Chinese Political Science and Law Universities
34 Institutions
Rank Institution
Total Score
1
Beijing 245.3
2
Shanghai 180.0
3
Chongqing 177.5
4
Beijing 156.7
5
Shaanxi 148.1
6
Shanghai 142.8
7
Liaoning 126.6
8
Hebei 122.2
9
Beijing 119.0
10
Zhejiang 114.1
11
Jiangsu 107.7
11
Sichuan 107.7
13
Gansu 106.4
14
Chongqing 102.2
15
Guangdong 101.4
16
Hebei 99.1
17
Shandong 98.4
18
Beijing 98.2
19
Liaoning 97.6
19+
Fujian
19+
Guangxi
19+
Guizhou
19+
Henan
19+
Hubei
19+
Hunan
19+
Jiangxi
19+
Jilin
19+
Jiangsu
19+
Shandong
19+
Shanghai
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.