2024 Best Chinese Universities Ranking

Ranking of Chinese Financial and Economic Universities
54 Institutions
Rank Institution
Total Score
1
Shanghai 298.7
2
Beijing 274.5
3
Beijing 260.8
4
Sichuan 243.6
5
Hubei 243.4
6
Liaoning 221.9
7
Jiangxi 197.2
8
Zhejiang 195.1
9
Beijing 193.7
10
Jiangsu 175.1
11
Zhejiang 172.3
12
Shanghai 171.8
13
Shandong 170.0
14
Beijing 164.9
15
Jiangsu 161.6
16
Tianjin 161.4
17
Anhui 155.4
18
Shanxi 140.5
19
Chongqing 137.5
20
Jilin 136.0
21
Hebei 135.8
22
Guangdong 134.1
23
Henan 133.6
24
Beijing 133.5
25
Shanghai 128.8
26
Hunan 127.9
27
Tianjin 126.3
28
Hubei 123.2
29
Yunnan 122.9
30
Shaanxi 121.6
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.