2024 Best Chinese Universities Ranking

Ranking of Chinese Medical Universities
84 Institutions
Rank Institution
Total Score
1
Beijing 446.2
2
Beijing 318.8
3
Guangdong 290.2
4
Jiangsu 285.0
5
Heilongjiang 282.0
6
Liaoning 278.5
7
Tianjin 278.2
8
Beijing 245.1
9
Chongqing 239.1
10
Shanghai 232.4
11
Zhejiang 230.9
12
Guangdong 230.4
13
Jiangsu 227.2
14
Liaoning 211.5
15
Hebei 209.7
16
Jiangsu 196.8
17
Fujian 192.3
18
Guangdong 187.4
19
Anhui 186.3
20
Zhejiang 182.7
21
Guangxi 181.9
22
Shanxi 178.5
23
Tianjin 175.9
24
Sichuan 173.9
25
Shandong 164.2
26
Jiangsu 161.2
27
Liaoning 161.1
28
Sichuan 151.8
29
Ningxia 151.6
30
Shandong 151.3
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.